หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อ
 
บทบาทหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
 
แผนงาน
โครงการประจำปี
กิจกรรม
แผนแม่บทฯ
 
โครงการประจำปี

 

โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559

    1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  8 รายการ งบประมาณ 483,172.70 บาท

    2. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

          กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ

    3. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

          กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

    4. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

         กิจกรรมที่ 3 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

กลับหน้าหลัก