หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อ
 
บทบาทหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
 
แผนงาน
โครงการประจำปี
กิจกรรม
แผนแม่บทฯ
 
บทบาทหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      1. บริหารจัดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการระบบข้อมูลของสถาบันฯ  รับผิดชอบในงานนโยบาย แผนงาน และงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบข้อมูลของสถาบันฯ รับผิดชอบในงานมาตรฐานระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก
      2. สำรวจความต้องการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบเครือข่ายของสถาบัน
      3. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบเครือข่ายในการจัดบริหารจัดการในสำนักงาน และการจัดการเรียนการสอน
      4. ดูแล จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบเครือข่ายให้เพียงพอแก่ความต้องการ และตามความ เหมาะสม
      5. วางแผนดำเนินงานจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบเครือข่ายและสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
      6. จัดหา พัฒนา ให้บริการและปฏิบัติการระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต  ทำการบำรุงรักษาและประสานงานด้านการบำรุงรักษาระบบต่างๆ
กับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามความต้องการ

      7. เสนอของบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
      8. ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบเครือข่ายแก่คณาจารย์และบุคลากรภายในหน่วยงานของสถาบัน
      9. ดูแล บำรุงรักษา และให้บริการแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ ขณะที่มีการใช้งาน
     10. ดูแล บำรุงรักษาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล ของสถาบันฯ
     11. ตรวจเช็ค และ ดูแลระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนโปรแกรม และป้องกันการติดไวรัส อย่างต่อเนื่อง
     12. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
     13. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบันให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
     14. พัฒนา จัดเก็บ ดูแล รักษา ให้บริการของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
     15. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบงานสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามภารกิจต่าง  ๆ ของสถาบันฯ และมีหน้าที่ออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ขององค์กรและออกแบบพัฒนากลไกการบริหาร การติดตามประเมินผลสำหรับผู้บริหาร

งานด้านการบริหารและการจัดการ