หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อ
 
บทบาทหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
 
แผนงาน
โครงการประจำปี
กิจกรรม
แผนแม่บทฯ
 
เกี่ยวกับเรา


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
            สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปะ ที่มุ่งสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งศิลป์ ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางศิลปะควบคู่คุณธรรม เพื่อผดุงรักษา สืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมีปณิธาน มุ่งมั่นศึกษาส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

 

      วิสัยทัศน์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อนำสถาบันฯ สู่นานาชาติ

 

       พันธกิจ

1. พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในสถาบันฯ และระหว่างวิทยาลัย ที่มีความเร็ว และเสถียรภาพ รองรับการเรียนการสอน การวิจัยและสร้างสรรค์

2.    พัฒนาระบบการเรียนอิเลคทรอนิกส์ (e-Learning) และเนื้อหา (Content) เพื่อบูรณาการเรียน การสอน วิจัย และสร้างสรรค์ร่วมกันในทุกวิทยาลัย

3.    พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้มีความพร้อมรองรับการใช้งาน และการเชื่อมโยงบูรณาการผ่านระบบดิจิทัล

4.  พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน ให้มีความพร้อมรองรับการใช้งาน และการเชื่อมโยงบูรณาการผ่านระบบดิจิทัล

5.   เพิ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ

6.       พัฒนาระบบเครือข่าย จัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้งระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการใช้งาน รองรับการเชื่อมโยงบูรณาการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยความมั่นคงปลอดภัย

 

 

        เป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

       บูรณาการระบบสารสนเทศและข้อมูลร่วมกันทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทั้งข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน ที่จะต้องมีการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในระดับของหน่วยงานและของระดับกระทรวง โดยอาจมีการสอบทานข้อมูล (Clearing House) ตามบริบทการทำงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การบูรณาการด้วยความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลเรื่องเดียวกัน ดังนี้

 

1.       เชื่อมโยงการเรียน การสอน การวิจัยและสร้างสรรค์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างสถาบันฯ กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

2.       บูรณาการระบบให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สู่ประชาชนและสาธารณะ (One Stop e-Service)

3.       บูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC : Department Operation Center) ร่วมกับระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC : Ministry Operation Center)

4.       บูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC : Ministry Operation Center) ร่วมกับระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับสำนักนายกรัฐมนตรี (PMOC : Prime Minister Operation Center)

 

บทบาทและหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

         ตำแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในฐานะผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการในการกำกับดูแลงานเกี่ยวกับการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ ซึ่งมีบทบาท ดังนี้
          1.บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
              1) กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบายและมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมทั้งการให้ความเห็นชอบแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิต-
พัฒนศิลป์

              2) เป็นตัวแทนของสถาบันฯ ในการกำกับ ดูแลงาน และประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรม/กระทรวง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
       
      3) ควบคุมการดำเนินการกำหนดและจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทางด้านคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
             
4) พิจารณา ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการกำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
             
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนิน
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
              
6) กำกับ ดูแลการดำเนินงานวางระบบเชื่อมโยงข้อมูลภายในกรมให้สัมพันธ์กับระบบข้อมูลของกระทรวง และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

      
   2. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO) ระดับสถาบัน
             
1) บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำแผนแม่บท  และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
            
 2) กำกับ  ดูแลการดำเนินการตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ และการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย
              
3) กำกับ ดูแล และประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ
              
4) เสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และบริการส่วนต่างๆ ของราชการ
              
5) กำกับ ดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและการพัฒนากาใช้ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
              
6) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO) ของกระทรวงและกรมต่างๆ ในการจัดทำโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยนหรือใช้ข้อมูลร่วมกัน
กลับหน้าหลัก