หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อ
 
บทบาทหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
 
แผนงาน
โครงการประจำปี
กิจกรรม
แผนแม่บทฯ
 
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(สรอ) พบ ท่านอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ) ได้เข้าพบท่าน สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
และสวัสดีปีใหม่ 2559

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้มอบของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่ สรอ.


ได้ปรึกษาหารือถึงแนวทางการดำเนินงานด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถาบันฯ กับการให้บริการเครือข่าย GIN
พร้อมกับรองอธิการบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายขึ้นตรง และเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ

กลับหน้าหลัก