หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อ
 
บทบาทหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
 
แผนงาน
โครงการประจำปี
กิจกรรม
แผนแม่บทฯ
 
หัวข้อดาวน์โหลดอัพเดท
แบบขอใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลด4 พ.ค. 2559
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดาวน์โหลด23 ก.พ. 2559
แบบขอยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับงานเฉพาะกิจ (งานบริการยืมชั่วคราว)ดาวน์โหลด23 ก.พ. 2559
แบบคำขอใช้บริการ G-Cloud ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน (สรอ.)ดาวน์โหลด5 เม.ย. 2559
แบบคำขอใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดาวน์โหลด23 ก.พ. 2559
แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้บริการ Wifi & Wireless Internetดาวน์โหลด4 พ.ค. 2559
แบบฟอร์มเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด23 ก.พ. 2559
แบบแจ้งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware, Software, Network) และอุปกรณ์อื่นๆดาวน์โหลด23 ก.พ. 2559
แบบสำรวจสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดาวน์โหลด23 ก.พ. 2559
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หลัก (สบศ.)ดาวน์โหลด23 ก.พ. 2559
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ย่อย (หน่วยงานในสังกัด)ดาวน์โหลด23 ก.พ. 2559
คู่มือการติดตั้ง Web Serverดาวน์โหลด23 ก.พ. 2559
คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)ดาวน์โหลด23 ก.พ. 2559
คู่มือการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต และวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านดาวน์โหลด23 ก.พ. 2559
คู่มือการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (ฉบับผู้ใช้งานทั่วไป)ดาวน์โหลด23 ก.พ. 2559
คู่มือการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (ฉบับผู้ดูแลระบบ) ดาวน์โหลด23 ก.พ. 2559
คู่มือการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (สำหรับใช้งานร่วมกับ Microsoft Outlook) ดาวน์โหลด23 ก.พ. 2559
คู่มือการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (สำหรับใช้งานร่วมกับ Android) ดาวน์โหลด23 ก.พ. 2559
คู่มือการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (สำหรับใช้งานร่วมกับ iPhone) ดาวน์โหลด23 ก.พ. 2559
คู่มือการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (สำหรับใช้งานร่วมกับ Windows 8) ดาวน์โหลด23 ก.พ. 2559