หัวข้อดาวน์โหลดอัพเดท
แบบขอใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลด21 ต.ค. 2561
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดาวน์โหลด18 ต.ค. 2561
แบบขอยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับงานเฉพาะกิจ (งานบริการยืมชั่วคราว)ดาวน์โหลด23 ต.ค. 2561
แบบคำขอใช้บริการ G-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร)ดาวน์โหลด18 ต.ค. 2561
แบบคำขอใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดาวน์โหลด22 ต.ค. 2561
แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้บริการ Wifi & Wireless Internetดาวน์โหลด18 ต.ค. 2561
แบบฟอร์มเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด22 ต.ค. 2561
แบบแจ้งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware, Software, Network) และอุปกรณ์อื่นๆดาวน์โหลด24 ต.ค. 2561
แบบสำรวจสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดาวน์โหลด23 ต.ค. 2561
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ย่อย (หน่วยงานในสังกัด)ดาวน์โหลด20 ต.ค. 2561
คู่มือการติดตั้ง Web Serverดาวน์โหลด24 ต.ค. 2561
คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)ดาวน์โหลด23 ต.ค. 2561
คู่มือการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต และวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านดาวน์โหลด17 ต.ค. 2561
คู่มือการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (ฉบับผู้ใช้งานทั่วไป)ดาวน์โหลด21 ต.ค. 2561
คู่มือการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (ฉบับผู้ดูแลระบบ) ดาวน์โหลด18 ต.ค. 2561
คู่มือการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (สำหรับใช้งานร่วมกับ Microsoft Outlook) ดาวน์โหลด20 ต.ค. 2561
คู่มือการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (สำหรับใช้งานร่วมกับ Android) ดาวน์โหลด17 ต.ค. 2561
คู่มือการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (สำหรับใช้งานร่วมกับ iPhone) ดาวน์โหลด23 ต.ค. 2561
คู่มือการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (สำหรับใช้งานร่วมกับ Windows 8) ดาวน์โหลด22 ต.ค. 2561
คู่มือการใช้งานปฏิทินนัดหมายในระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐดาวน์โหลด23 ก.พ. 2559